POS Bloke Çözme ve Sorgulama

 

Þubeye gitmeye gerek kalmadan, firmanýza baðlý kartlardan herhangi biriyle, POS cirosundan kaynaklanan ileri vadeli alacaklarýnýzý, POS menüsünden sorgulayabilir, blokeli bakiye çözme için iþlem yapabilirsiniz.

 

Bloke bakiyesi çözme iþlemi yapmak için;

 • 1

  POS üzerindeki menü tuþuna basýn ve "Ýþyeri Ýþlemleri"ni seçin. Ýþyeri iþlemleri menüsünden "Bloke Çözme" adýmýný seçin.

 • 2

  Tüm alacaklarýnýzýn bloke çözümü "TÜM ALACAKLAR", belirleyeceðiniz bir tutarýn bloke çözümü için "TUTAR GÝREREK" adýmýný seçin.

 • 3

  Üye iþyerinizin Müþteri Numarasý'na baðlý kredi kartýnýzý POS'a takýn veya banka kartýnýzý okutun. Þifre girerek onay alýn.

 • 4

  Tüm alacaklarýnýz için bloke çözme adýmýný seçtiðinizde, onay için "GÝRÝÞ", red için "ÇIKIÞ" tuþlarýna basýn.

 • 5

  Tutar girerek bloke çözme adýmýný seçtiðinizde, hesabýnýza geçmesini istediðiniz net tutarý girin.

 • 6

  Bloke çözülecek brüt tutarý ve hesabýnýza geçecek net tutarý gördüðünüzde, onay için "GÝRÝÞ", red için "ÇIKIÞ" tuþlarýna basýn.

 • 7

  POS, iskontolama iþlemini yaparak slipi basar ve aþaðýdaki slipte yer alan bilgiler görüntülenir. Blokesi çözülen tutar, ertesi gün otomatik olarak hesabýnýza geçer.

 

Bloke bakiyesi sorgulama iþlemi yapmak için;

 • 1

  POS üzerindeki menü tuþuna basýn ve "Ýþyeri Ýþlemleri"ni seçin. Ýþyeri iþlemleri menüsünden "Bloke Çözme" adýmýný seçin.

 • 2

  Tüm alacaklarýnýzý sorgulamak için "Tüm Alacaklar", belirleyeceðiniz bir tutarý sorgulamak için "Tutar Girerek" adýmýný seçin.

 • 3

  Üye iþyerinizin Müþteri Numarasý'na baðlý kredi kartýnýzý POS'a takýn veya banka kartýnýzý okutun. Þifre girerek onay alýn.

 • 4

  Belirlediðiniz bir tutarý sorgulamak için "Tutar Girerek" adýmýný seçtiyseniz, hesabýnýza geçmesini istediðiniz tutarý POS'a girin.

 • 5

  POS, iskontolamak istediðiniz tutar için slipi basar ve aþaðýdaki slipte yer alan bilgiler görüntülenir.


 

En Yakýn Þubelerimiz